Facilitating International Collaboration on Climate Change Research

Published in Bulletin of the American Meteorological Society, 2020

Recommended citation: He, Hao, Hailong Wang, Zhaoyong Guan, Haishan Chen, Qiang Fu, Muyin Wang, Xiquan Dong, Chunguang Cui, Likun Wang, Bin Wang, Gang Chen, Zhanqing Li and Da-Lin Zhang, 2020: Facilitating International Collaboration on Climate Change Research, Bulletin of the American Meteorological Society, 101, E650--E654, doi:10.1175/BAMS-D-19-0320.1.

ABSTRACT:

Download paper: journal website